زمان برای سفارت - بهشین سیر
 
 برای اینکه قادر به سفر به برخی از کشورها، لازم است به یک ویزا. برای درخواست این ویزا از سفارت شما نیاز به یک قرار ملاقات از سفارت خانه. بعد از این، به سفارت باید قادر به ارائه مدارک مورد نیاز باشد، و پس از انگشت نگاری، مصاحبه شوندگان به صورت لزوم انجام شود.