منطقه شمال ایران - بهشین سیر

شمال ایران از سه استان ساحلی گیلان،مازندران و گلستان که3/7درصد مساحت کشور را در بر میگرد تشکیل شده است.مناظر چشم نواز شمال ایران ،با همجواری دریاچه خزر ،به عنوان بزرگترین دریاچه جهان ،همواره اولین گزینه مسافران بوده،واین خطه سرسبز را به پر طرفدارترین منطقه ایران بدل کرده است.