اصفهان - بهشین سیر

در بین اثار تاریخی اصفهان پل های رودخانه زاینده رود اهمیت بسزای دارند.پل های اصفهان در دوره های مختلف ساخته شده اند که اوج آن دوره صفویه بوده است . پل شهرستان ،پل مارانان ،سی وسه پل یا پل الله وردی خان از پل های دوره شاه عباس اول میباشد.پل خواجو نیز که از بناهای شاه عباس دوم صفوی است،به خاطر معماری و کاشی کاری زیبا یکی از زیبا ترین پل های جهان در ان دوره به شمار میرفت.