جزیره کیش - بهشین سیر

جزيره كيش داراي ساختار مرجاني است. جزاير مرجاني معمولا بر اثر گسترش انواع مرجانها و مواد آلي ديگر بر روي طاقديس ها، گنبدهاي نمكي و مواد آتشفشاني تشكيل مي شوند.
طول جزيره كيش در حدود ۱۲ كيلومتر از جهت مشرق تا مغرب، و عرض آن حدود ۷ كيلومتر و مساحت آن حدود ۹۰ كيلومتر مربع است. جزيره كيش به شكل بيضي مي باشد و حدود 30 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. ارتفاع وسط جزيره از اطرافش بيشتر است؛ اما ارتفاع اطراف كيش از سطح آب در بعضي نقاط از يك متر هم كمتر است. قسمت شمالي جزيره داراي آب زيرزميني شيرين است. چاهايش كم عمق مي باشد به اندازه‌اي كه در بعضي جاها عمق چاه از يك متر هم كم تر است. باغ‌هاي نخل خرما در كيش وجود دارد.